Boeteregels voor overtreding Arbowet vernieuwd · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Boeteregels voor overtreding Arbowet vernieuwd

De zogenoemde matigingsgronden zijn onlangs aangepast. Deze kunnen ervoor zorgen dat een bestuurlijke boete voor een overtreding van de Arbowet wordt verlaagd. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reageert hiermee op een uitspraak van de Raad van State. Vorig jaar beoordeelde de Raad van State de systematiek voor boetematiging namelijk als onrechtvaardig.

De systematiek hield in dat drie inspanningen (matigingsgronden) tot een lagere boete konden leiden. Als het een ondernemer lukte om aan te tonen dat hij één van de inspanningen had verricht, kon dit de boete voor de overtreding van de Arbowet met een derde verlagen. Er gold een volgorde: wie de eerste inspanning niet had verricht, kwam niet in aanmerking voor matiging op basis van de tweede of derde grond. Die verplichte volgorde is nu verdwenen.

Boeteverlaging van 25% per maatregel uit Arbowet

De volgorde is uit de arbeidsomstandighedenwetgeving gehaald. Ook is de eerste matigingsgrond in tweeën gedeeld, waardoor u zich als ondernemer bij een boete nu op vier inspanningen kunt laten beoordelen. Voor elke grond waar u aan voldoet, geldt een verlaging van 25% (een boete kan dus met 100% gereduceerd worden):

  • als de risico’s van de concrete werkzaamheden voldoende zijn geïnventariseerd (in een RI&E) en een veilige werkwijze is ontwikkeld, die voldoet aan de vereisten van de Arbowet (25%);
  • als de nodige randvoorwaarden - zoals het ter beschikking stellen van persoonlijke beschermingsmiddelen - zijn gecreëerd voor het toepassen van een veilige werkwijze (25%);
  • als er adequate instructies zijn gegeven (25%);
  • als er adequaat toezicht is gehouden (25%).

Andere redenen matiging boete ook nog mogelijk

Bovenstaande opsomming is niet limitatief: in de Algemene Wet Bestuursrecht is geregeld dat een boete ook te verlagen is vanwege feiten in het specifieke geval. Keerzijde van de medaille is dat er ook verhogingen mogelijk zijn. Zo wordt het boetenormbedrag - er geldt per type overtreding een boetenorm - vermenigvuldigd met vijf als de overtreding tot een dodelijk bedrijfsongeval heeft geleid.

Het voorkomen van een boete is natuurlijk altijd het beste. Echter een goed Arbobeleid is helaas nog steeds geen garantie dat er niet iets fout kan gaan. Het is dan wel goed om te weten dat een goed arbobeleid nu sterker en eerlijker meetelt bij het eventueel verlagen van de uiteindelijke boete. 

Bron: NOA.