Onderhandelingsresultaat Cao Afbouw · Nieuws · Technisch Bureau Afbouw
plattegrond
Terug naar alle nieuwsberichten

Onderhandelingsresultaat Cao Afbouw

Persbericht

Zeist, 1 juli 2015

Cao-partijen voor de Afbouwsector - bestaande uit stukadoors-, terrazzo/vloeren- en plafond/wandmontagebedrijven - hebben op 1 juli 2015 overeenstemming bereikt over een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao.

De door NOA, FNV en CNV Vakmensen gemaakte afspraken gelden voor de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2017. De lonen stijgen in die drie jaar stapsgewijs met in totaal 6,5%.

Duurzame inzetbaarheid

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt om te bevorderen dat werknemers gezond en gemotiveerd werkend de pensioenleeftijd halen. Iedere werknemer heeft eenmaal in de vijf jaar recht op een loopbaanadvies. De werknemer en zijn werkgever geven daar invulling aan. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot aanpassing van het werkpakket en/of de arbeidsduur van de werknemer of tot toeleiding naar ander werk. Deze regeling komt in de plaats voor de bestaande seniorendagen. Voor werknemers van 55 jaar en ouder is er een overgangsregeling.

Naleving cao

De Afbouwsector sluit zich aan bij de invoering van een ID-pas door de Bouwnijverheid. Iedere werknemer, uitzendkracht en zzp'er die op een bouwplaats actief is, moet die pas kunnen laten zien. Dit moet bijdragen aan het naleven van de cao. Dit laatste wordt ook met andere maatregelen bewerkstelligd, met name ten aanzien van zzp'ers en onderaannemers.

Opheffing bedrijfstakfondsen

Het Vakantiefonds wordt met ingang van 2016 opgeheven. De individuele werkgever betaalt in het vervolg zelf de vakantietoeslag en het loon over verlofdagen. Ook het Aanvullingsfonds Werknemersverzekeringen houdt per 2016 op te bestaan. De aanvullende WW-uitkering verdwijnt. De overige regelingen worden ondergebracht bij het enige overgebleven fonds: het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds. Een en ander levert een belangrijke besparing op.

Andere afspraken

De werknemer in de Afbouw werkt standaard 7,5 uur per dag. Als de bedrijfssituatie daarom vraagt, mogen die uren nu worden ingepland tussen 6.00 uur en 20.00 uur. Voorheen was dit tussen 6.00 en 18.00 uur. De reiskosten- en reisurenregeling worden versoberd. Werknemers krijgen van de werkgever een vergoeding voor betaalde vakbondscontributie. Partijen volgen het advies van de Stichting van de Arbeid over de reparatie van het 3e WW-jaar. De Afbouwsector zet alles op alles om de komende jaren ten minste zestig garantiebanen voor arbeidsgehandicapten te creëren.

Noot voor de redactie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met cao-partijen in de Afbouwsector:

-       Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA),             Jan van de Kant (voorzitter NOA): 06 22 45 10 85;

-       FNV, Peter Roos (sectorbestuurder): 06 51 61 03 36;

-       CNV Vakmensen, Roel van Dijk (sectorbestuurder): 06 53 38 44 73.