070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Medio 2020 was een nieuwe brandweerkazerne in gebruik genomen. René Rieborn, onze vloerspecialist, was gevraagd om de slipweerstand van een monolithische afgewerkte betonvloer te beoordelen volgens de NEN 7909. De ruimte waar de vloer in lag werd gebruikt voor het uitvoeren van vaardigheidstrainingen (PPMO) voor medewerkers van de brandweer. De vloerafwerking werd zonder voorafgaande reiniging (dus in normale gebruikssituatie) in zowel droge als natte omstandigheden gebruikt.

Onderzoek
‘Op verzoek van de aanvrager heb ik drie meetlocaties ingemeten’, vertel René. ‘Op die manier kon ik een representatieve uitspraak doen. Ik heb de meting gedaan met onze slipweerstandsmeter type GMG-200 op basis van NEN 7909:2015 en in samenhang daarmee volgens CEN/TS 16165:2012 bijlage D.

De vloer werd voorafgaand aan de meting ‘droog’ niet gereinigd, zodat de normale gebruiksomstandigheden het meetresultaat bepaalden. Na het uitvoeren van de ‘droge’ meting was aansluitend op dezelfde locatie ook een ‘natte’ meting uitgevoerd.

Het bepalen van een eventuele kritische meetrichting was voor deze betonvloer niet van toepassing. Op basis van het oppervlak zonder structuur kon geen voorkeursrichting aan de orde zijn. Per meetlocatie en conditie (droog & nat) was telkens een meetserie van 5 meetwaarden bepaald, waarvan de gemiddelde waarde van de laatste 3 vastgestelde meetwaarden werd aangemerkt als de dynamische wrijvingscoëfficiënt. De maatgevende dynamische wrijvingscoëfficiënt was de laagste van de drie vastgestelde dynamische wrijvingscoëfficiënten. Zodoende ontstond per conditie één uiteindelijke dynamische wrijvingscoëfficiënt. Deze coëfficiënt kon worden vergeleken met tabel 1 uit NEN 7909:2015.

Beoordeling
De gemeten slipweerstand van de betonvloer voldeed in alle gevallen aan de in NEN 7909 voorgeschreven waarde, zie tabel 1. Ik kon dus concluderen dat er sprake was van een voldoende slipweerstand.

  • De ‘droge’ waarden 0,65; 0,47 en 0,46 waar ten minste 0,30 moest worden behaald, en de maatgevende dynamische wrijvingscoëfficiënt van 0,46, lieten zien dat de slipweerstand van de betonvloer voldeed aan de NEN 7909.
  • De ‘natte’ waarden 0,64; 0,61 en 0,66 waar ten minste 0,40 moest worden behaald, en de maatgevende dynamische wrijvingscoëfficiënt van 0,61, lieten zien dat de slipweerstand van de betonvloer voldoet aan de NEN 7909.

De vloerafwerking op de verschillenden meetlocaties was dezelfde: een betonnen vloerafwerking. Er was een verschil in slipweerstand bij de droge metingen. De eerste meting week duidelijk af van de twee andere droge metingen. Dit was alleen te verklaren door de aanwezige vervuiling van het oppervlak. De locatie van de eerste meting lag in een hoek van de betreffende ruimte die waarschijnlijk minder werd belast dan de twee andere locaties (midden in de betreffende ruimte) en daardoor mogelijk veel minder was vervuild.

Advies
Een betonvloer is van nature poreus en door gebruik van de vloer trekt er vervuiling (oliën, vetten, pekel ed.) in de toplaag. Dit betekent dat de betonvloer met de tijd mogelijk steeds meer vervuild kon raken. Dit zal effect hebben op de slipweerstand van de vloer. De vervuiling zal er zeker voor zorgen dat de betonvloer zichtbaar op de intensief gebruikte plekken donkerder zal worden. Om de vervuiling zoveel mogelijk te beperken zal regelmatig onderhoud/reiniging door een schrobzuigmachine nodig zijn. Door de betonvloer te voorzien van een impregneer of vloerafwerking (coating of gietvloer) zal deze gemakkelijker te reinigen zijn.

Het voldoen aan de eis voor de slipweerstand vermindert het risico op uitglijden naar een aanvaardbaar niveau. Het biedt echter geen garantie voor het voorkomen van ongevallen. Naast slipweerstand zijn ook andere factoren van invloed op de kans op uitglijden. Denk hierbij aan schoeisel, omgevingsfactoren, motoriek en waarnemingsvermogen van de persoon die de vloer betreedt en zeker ook mogelijk aanwezige verontreiniging.’

Kijk op www.tbafbouw.nl/diensten voor onze diensten. Wilt u ook een stroefheidsmeting laten uitvoeren voor uw vloer? Bel dan 070 33 66 500 of mail naar info@tbafbouw.nl.  Wij helpen u verder.

Download de gratis TBA-app!