070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Plafond & Wand

Hieronder ziet u alle publicaties van de sector Plafond & Wand. Als u op een titel van een publicatie klikt, kunt u meer lezen over de publicatie. U kunt de publicatie downloaden door op download onderaan de tekst te klikken. 

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons op social media!

TBA richtlijn 3.1 Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen

Lang heeft de Plafondmontagebranche zijn werk moeten doen zonder dat er constructieve eisen werden gesteld aan verlaagde plafonds en/of de verschillende onderdelen daarvan. Ook waren er geen testmethoden waarmee de eigenschappen van bevestigingsmiddelen konden worden vestgesteld. Met de komst van NEN-EN 13964, Europese norm voor verlaagde plafonds, en ETAG 001, Europese Goedkeuringsrichtlijnen voor metalen ankers voor toepassing in beton, is dat veranderd. Aan de hand van deze twee documenten is TBA-richtlijn 3.1 Metalen bevestigingsmiddelen voor het afhangen van verlaagde plafonds in beton, cellenbeton en andere steenachtige materialen opgesteld.

Download BA richtlijn 3.1

TBA richtlijn 3.2 Voor de montage van systeemplafonds

Om de kwaliteit van systeemplafonds te waarborgen, dient te worden voldaan aan wettelijke eisen en normen, zoals het Bouwbesluit en de CE-markering. Voor het monteren moeten de geldende verwerkingsvoorschriften van de betreffende fabrikant en de onderstaande richtlijn worden nageleefd. Deze richtlijn is van toepassing op de meest gangbare situaties bij de montage van systeemplafonds in de utiliteitsbouw. In afwijkende situaties – zoals in zwembaden (corrosierisico), cleanrooms (reinigbaarheid) en in buitentoepassingen (windbelasting) – gelden in het algemeen andere, dan wel bijzondere eisen voor ontwerp, montage en toe te passen materialen.

Download TBA richtlijn 3.2

TBA richtlijn 3.3 Voor het monteren van wanden en plafonds met gipskartonplaten en gipsvezelplaten

Zonder goede montage kunt u geen kwalitatief goede gipskartonplaatwanden en –plafonds krijgen. Maar er is meer nodig dan alleen vakkundig monteren. De omstandigheden op de bouwplaats zijn net zo belangrijk. ‘Als die niet in orde zijn dan wordt het heel moeilijk om met gipskartonplaten een goede wand te plaatsen of een goed plafond te monteren’, vertelt onze plafond- en wandspecialist Hermen de Hek. ‘Met name de afgelopen jaren zijn er steeds vaker schades ontstaan in gipsplatenplafonds en dan altijd op de plaatnaden. (Extreem) vochtige omstandigheden tijdens de bouw en (extreem) droge omstandigheden komen tijdens het gebruiken van het gebouw voor. Om de kans op scheurvorming op de naden van de gipsplatenplafonds te verkleinen willen we de voegafwerking sterker maken.’

Om scheurvorming in gipsplatenplafonds zo goed mogelijk te voorkomen hebben fabrikanten (NBVG) en verwerkers (NOA) besloten om per 1 januari 2021 een nieuwe eis voor voegafwerking van plafonds in te laten gaan. Deze eis houdt in dat voor de voegafwerking van plafonds de toepassing van papierband of glasvlies is vereist. Het toepassen van gaasband leidt in de praktijk te vaak tot scheurvorming. Papierband of glasvliesweefsel in de voegafwerking is veel sterker, waardoor de kans op scheurvorming wordt beperkt.  Daarnaast heeft de branche voor de verschillende fases de klimatologische- en bouwplaatsomstandigheden iets anders en duidelijker omschreven.

De nieuwe eis is opgenomen in TBA-richtlijn 3.3 Verwerkingsvoorschrift voor het monteren van wanden en plafonds met gipskartonplaten en gipsvezelplaten. Met deze richtlijn in de hand kunt u met uw opdrachtgever overleggen wat er op de bouwplaats nodig is voor een goed eindresultaat.

Let op! In december 2020 is de TBA-richtlijn 3.3 aangepast. Voor de voegafwerking van plafonds is de toepassing van papierband of glasvliesstroken vereist. Het toepassen van gaasband leidt in de praktijk in zeer veel gevallen tot scheurvorming. Het papierband of de glasvliesstroken moeten tijdens het aanbrengen in de natte voegenvuller worden ingebed. Rechtstreeks verlijmen van papierband of glasvliesstroken op de gipsplaat is niet toegestaan!

Download hier TBA-richtlijn 3.3 >> (PDF)

TBA richtlijn 3.4 Voor het aanbrengen van metalen profielen op anhydrietvloeren

TBA richtlijn 3.4 is teruggetrokken, omdat in de praktijk de problematiek niet meer voorkomt vanwege wijzigingen in de samenstelling van anhydriet. Hierdoor zijn er geen gevallen meer van (ernstige) roestvorming van U-profielen of toegepaste nagels. Er bestaat geen reden meer om bijzondere producten meer toe te passen voor metalen profielen op anhydrietvloeren.

TBA richtlijn 3.5 Voor systeemwanden als ondergrond voor tegelwerk

Regelmatig worden de adviseurs van Technisch Bureau Afbouw ingeschakeld bij schade aan plaatwanden die zijn betegeld. Dergelijke schades zijn heel goed te vermijden. Daarom hebben we TBA-richtlijn 3.5 Richtlijn voor systeemwanden als ondergrond voor tegelwerk’ gepubliceerd. Daarin leggen we uit hoe u kunt voorkomen dat betegelde platenwanden kromtrekken.

In de richtlijn laten we diverse plaatsoorten aan de orde komen. We besteden aandacht aan de opslag van de materialen en de bouwplaatsomstandigheden. Verder gaan we in op detaillering en dilatering.

De schades worden echter niet alleen veroorzaakt door verkeerde keuzes bij de montage van de wanden. Ook bij het betegelen van de wanden gaan wel eens dingen mis. Daarom is een deel van de richtlijn gewijd aan de uitvoering van het tegelwerk.

Download TBA richtlijn 3.5

BA richtlijn 3.6 Systeemplafonds in zwembaden

Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over systeemplafonds in zwembaden. Veel ophangsystemen bleken onvoldoende bestand tegen de zware klimaatsomstandigheden in de baden. De combinatie van hoge luchtvochtigheid, temperatuurschommelingen, chloordampen en zouten zorgt ervoor dat metaal sneller corrodeert dan in gewone omgevingen gebeurt. Het gevaar daarvan is dat ophangsystemen bezwijken en plafonds naar beneden komen. Zeker wanneer het zwembad gebruikt wordt kan dat vreselijke gevolgen hebben.

Inmiddels is er veel onderzoek gedaan naar welke materialen wel bestand zijn tegen die extreme omstandigheden die je in zwembaden aantreft. Die materialen en de juiste manier van monteren worden besproken in BA richtlijn 3.6 Systeemplafonds in zwembaden gaat daar over.

Download BA richtlijn 3.6

TBA richtlijn 3.7 Voor het monteren en afwerken van naadloze akoestische plafonds

Een naadloos akoestisch plafond is een hoogwaardig systeem waaraan, zowel akoestisch als esthetisch hoge, eisen worden gesteld. Om aan deze hoge eisen te kunnen voldoen worden er strikte voorwaarden aan de montage en afwerking van deze plafonds gesteld. De samengestelde plafonds zijn opgebouwd uit een metalen regelwerk waarop akoestisch plaatmateriaal is aangebracht, dan wel een akoestisch plaatmateriaal dat rechtstreeks tegen een ondergrond wordt bevestigd en wat naderhand wordt afgewerkt met een akoestisch open toplaag. Dit zijn producten die vallen onder de droge afbouw en de werkzaamheden dienen daarom ook onder droge, geconditioneerde omstandigheden te worden uitgevoerd.

De kwaliteit van deze plafonds wordt in de basis bepaald door de wijze waarop de diverse componenten worden gemonteerd, maar ook door de noodzakelijke voorbereidingen en de omstandigheden op de bouwplaats. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd onder vergelijkbare klimatologische omstandigheden die later, tijdens het gebruik, in de ruimten zullen heersen. Dit geldt met name in de aanlooptijd naar en tijdens het afvoegen en afwerken van de plafonds, maar ook na de afwerking van de plafonds! Naarmate het binnenklimaat vóór, tijdens en na de uitvoering de latere omstandigheden beter wordt benaderd, zullen er achteraf minder vervormingen, dan wel spanningen ontstaan in de plafonds en zal het risico op ongewenste gevolgschade worden geminimaliseerd. Denk daarbij aan scheurvorming, kleurverschillen in de afwerklaag, een vermindering van de akoestische prestaties.

Deze TBA richtlijn gaat in op de voorbereiding en de minimum voorwaarden, tenzij de voorschriften van de desbetreffende fabrikant anders aangeven.

Download TBA Richtlijn 3.7 Naadloze akoestische plafonds NL (PDF) >>

Download TBA Guideline 3.7 Seamless Acoustic Ceilings_PL (PDF) >>

Download TBA Guideline 3.7 Seamless Acoustic Ceilings_FR (PDF) >>

Download TBA Guideline 3.7 Seamless Acoustic Ceilings_DE (PDF) >>

Download TBA Guideline 3.7 Seamless Acoustic Ceilings_PT (PDF) >>

TBA richtlijn 3.8 Beoordelingsmethoden oppervlakken

Deze richtlijn is opgesteld als leidraad ten behoeve van uniformiteit voor de wijze waarop oppervlakken van wanden en plafonds moeten worden beoordeeld. In de praktijk blijkt hier veel onduidelijkheid over te zijn, wat kan leiden tot onenigheid. De richtlijn is bedoeld voor het beoordelen van stukadoorswerk, afgewerkte gipskarton- en gipsvezelplatenwanden en -plafonds, naadloze akoestische plafonds en gipsblokken- en cellenbetonwanden in een binnensituatie.

Als leidraad voor de beoordeling zullen de op deze vakgebieden in Europa en Nederland vigerende kwaliteitseisen worden gehanteerd.

Download TBA richtlijn 3.8

Concept TBA richtlijn 3.9 Verwerkingsvoorschrift voor het aanbrengen van grof akoestisch spuitwerk

Akoestisch cellulose spuitwerk is een hoog geluidsabsorberend product dat veelal wordt toegepast als eindafwerking op wanden en plafonds en waaraan zowel akoestische als esthetische eisen worden gesteld. De cellulose wordt met een spuit tegen het oppervlak aan gespoten waarna een grof gestructureerd eindresultaat wordt verkregen. Om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het eindresultaat, zijn er strikte voorwaarden waaraan tijdens het aanbrengen van de cellulose moet worden voldaan.

In deze richtlijn wordt ingegaan op de klimatologische omstandigheden, verwerking en beoordeling van het eindresultaat. Deze richtlijn is niet van toepassing op gladgestreken celluloseplafonds.

Let op! Het concept van deze richtlijn ligt er nu, en is met ingang van vandaag openbaar en open voor commentaar. Vragen en/of opmerkingen kunnen gemaild worden naar info@tbafbouw.nl. De werkgroep beslist over de uiteindelijke inhoud van de richtlijn.

Download TBA-richtlijn 3.9 Verwerkingsvoorschrift voor het aanbrengen van grof akoestisch spuitwerk (PDF) >>

Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds

De tabel Afwerkingsniveaus is vernieuwd. De oude tabel is dichterbij de Europese richtlijn “Kwaliteitsniveaus gipskartonplaatsystemen” (Q1 tot Q4 tabel) gebracht en hier en daar duidelijk aangescherpt en verbeterd. De Nederlandse tabel en de Europese tabel hebben veel overeenkomsten.  Daarom is er in de kaart een conversietabel opgenomen, zodat u de niveaus eenvoudig kunt omzetten. Beide tabellen zijn bewust nog niet samengevoegd tot 1 tabel.  Die stap bleek in de praktijk te groot. Een aantal opvallende wijzigingen in de nieuwe tabel zijn o.a.:

  • Een minimale afstand van 1 meter aanhouden tijdens het visueel beoordelen van een oppervlak.
  • Er zijn eisen toegevoegd voor het “te lood staan” van een wand.
  • Indien er geen afspraken zijn gemaakt over welk afwerkingsniveau moet worden gemaakt, dan geldt dat Klasse C moet worden aangehouden als standaardniveau.

Zorg dat u de kaart altijd bij de hand hebt. Zodat u de ondergrond op de juiste manier voorbereidt voor verdere afwerking.

Download Afwerkingsniveaus van in het werk af te werken gipskarton- en gipsvezelplaten op systeemwanden en -plafonds

Calculatietijdnormen voor het monteren van lichte voorzet en scheidingswanden

Goed kunnen calculeren is minstens net zo lang belangrijk. En dan gaat het niet alleen om de hoeveelheid materiaal die u nodig hebt voor een werk, maar ook om de arbeidsuren die er voor nodig zijn. Daarvoor moet u weten hoeveel tijd er in alle handelingen zit die de monteurs uitvoeren. Zeker in een tijd waarin materialen, technieken en regels snel veranderen, kunt u niet meer op ervaring alleen vertrouwen. U heeft betrouwbare normtijden nodig. Die vindt u onder meer in de uitgave Calculatietijdnormen voor het monteren van lichte voorzet- en scheidingswanden. Er staat precies in beschreven hoeveel tijd er voor bepaalde handelingen staat. Een rekenvoorbeeld laat zien hoe u alle onderdelen combineert tot één totaal.

Calculatietijdnormen voor het monteren van lichte voorzet- en scheidingswanden is uitgegeven in de vorm van een geplastificeerd kaartje in zakformaat. U kunt het dus gemakkelijk overal mee naar toe nemen.

Download Calculatietijdnormen lichte scheidingswanden

Calculatietijdnormen voor het monteren van vaste plafonds

Materiaalkosten zijn over het algemeen goed te berekenen, maar de arbeidskosten willen nog wel eens hoofdbrekens opleveren. Zeker als het om ingewikkelde ontwerpen gaat is het lastig om te bepalen hoeveel arbeidstijd er in het werk gaat zitten. De uitgave Calculatietijdnormen voor het monteren van vaste plafonds kan uitkomst bieden. Er staat precies in beschreven hoeveel tijd er voor bepaalde handelingen staat. Een rekenvoorbeeld laat zien hoe u alle onderdelen combineert tot één totaal. Calculatietijdnormen voor het monteren van vaste plafonds is uitgegeven in de vorm van een geplastificeerd kaartje in zakformaat. U kunt het dus gemakkelijk overal mee naar toe nemen.

Download Calculatietijdnormen voor het monteren van vaste plafonds

Calculatietijdnormen voor het monteren van systeemplafonds

Om succesvol te kunnen ondernemen in de plafond- en wandmontagebranche, moet u onder meer goed kunnen calculeren. U zult bijvoorbeeld goed de montage-uren voor een project moeten kunnen begroten. Daarvoor is het noodzakelijk om te weten hoeveel tijd er voor alle montagewerkzaamheden nodig is. U kunt dat deels op basis van ervaring doen, maar in een wereld die steeds sneller verandert is dat niet voldoende. Dan heeft u objectieve normtijden nodig.

Voor het monteren van systeemplafonds zijn die normtijden verzameld in de uitgave Calculatietijdnormen voor het monteren van systeemplafonds. De cijfers houden rekening met de verschillende werkomstandigheden waaronder monteurs hun werkzaamheden verrichten.

Download Calculatietijdnormen voor het monteren van systeemplafonds

Leidraad brandveiligheid verlaagde plafonds

Er zijn enorm veel normen en eisen ten aanzien van de brandveiligheid van bouwmaterialen. Zoveel dat het voor controlerende instanties heel moeilijk is om een goed en compleet overzicht te hebben. Gevolg is dat er soms ten onrechte geen bouwvergunning wordt verleend of werk onterecht wordt afgekeurd. Leidraad brandveiligheid verlaagde plafonds probeert te voorkomen dat dat gebeurt als het om verlaagde plafonds gaat. Deze uitgave is bedoeld voor voorschrijvende en/of controlerende instanties. Hij informeert over de eisen op het gebied van het brandgedrag van materialen en brandcompartimentering en geeft aan hoe verlaagde plafonds van gips, gestukadoorde plafonds en systeemplafonds hier aan voldoen.

Download Leidraad brandveiligheid verlaagde plafonds

NPR5086 Wat u moet weten over lichte scheidingswanden van gipskarton- of gipsvezelplaat

In 2006 is de NPR 5086 verschenen. Dat is de Nationale Praktijkrichtlijn 5086: ‘Geluidwering in woongebouwen – geluidwering van lichte woningscheidende wanden’. Volgens het Bouwbesluit moeten dit soort wanden voldoen aan de geluidsisolatie-eis 0 dB. NPR5086 bevat belangrijke informatie, maar hij is niet erg makkelijk leesbaar. De uitgave NPR5086: Wat u moet weten over lichte scheidingswanden van gipskarton- of gipsvezelplaat is een beknopte ‘vertaling’ van het officiële document. U haalt er snel en eenvoudig de belangrijkste informatie uit die u nodig hebt om lichte scheidingswanden van gipskarton- of gipsvezelplaat te bouwen die aan de geluidsisolatie-eis voldoen die het Bouwbesluit stelt.

Belangrijke aspecten als aansluitende constructies, dilataties, luchtdicht aansluiten worden toegelicht en met detailtekeningen verduidelijkt.

Download NPR5086 Wat u moet weten over lichte scheidingswanden van gipskarton- of gipsvezelplaat

Oppervlaktebeoordelingscriteria vooraf afgewerkte systeemplafonds

U bent een vakman. Maar soms zijn verwachtingen zo hoog dat u er niet aan kunt voldoen. Dat kan dan tot onenigheid leiden over het werk dat u heeft geleverd. Daarom is het zaak om vooraf met uw opdrachtgever afspraken te maken over wat hij mag verwachten, en hoe hij kan beoordelen of aan die verwachtingen is voldaan. Als het gaat om systeemplafonds, dan kunt u dat doen met behulp van Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds. Daarin staat precies omschreven aan welke meetbare eisen de vlakheid van de montage van het ophangsysteem en de vlakheid van het product zelf moet voldoen. Daarnaast zijn ook de visuele eisen opgenomen.

Oppervlaktebeoordelingscriteria voor vooraf afgewerkte systeemplafonds is uitgegeven als een geplastificeerd zakformaat kaartje, zodat u altijd bij de hand kunt hebben.

Download Oppervlaktebeoordelingscriteria vooraf afgewerkte systeemplafonds

Handboek droge afbouw 2021 versie 1.0

Binnen de sector bouw in de Nederlandse economie is de afbouw een grote en in toenemende mate belangrijker wordende groep. Het Handboek droge afbouw beperkt zich tot werkzaamheden die binnen de afbouwbranche behoren tot de zogenaamde droge afbouw. Het gaat dan om het werken met de volgende
systemen: gipsplatenwanden en -plafonds, naadloze akoestische plafonds en systeemplafonds.

Download Handboek droge afbouw versie 1.0

Oppervlaktebeoordelingscriteria systeemplafonds en naadloze akoestische plafonds

Oppervlaktebeoordelingscriteria systeemplafonds en naadloze akoestische plafonds is een geplastificeerd zakformaat kaartje, waarop de oppervlaktebeoordelingscriteria staan van de TBA-richtlijnen 3.2 en 3.7:

1. TBA-richtlijn 3.2 gaat in op het monteren en afwerken naadloze akoestische plafonds.

2. TBA-richtlijn 3.7 gaat in op de voorbereiding en de minimum voorwaarden, tenzij de voorschriften van de desbetreffende fabrikant anders aangeven.

Download hier het kaartje Oppervlaktebeoordelingscriteria systeemplafonds en naadloze akoestische plafonds (pdf) >>

Download de gratis TBA-app!