070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Op 18 november 2021 hebben cao-partijen voor de Afbouwsector een onderhandelingsresultaat bereikt voor een tweejarige cao. De afspraken gemaakt door NOA, FNV en CNV Vakmensen gelden voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment leggen de cao-partijen het resultaat voor aan hun achterban.

In de nieuwe cao zijn flinke stappen gezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid van werknemers. De lonen stijgen de komende twee jaar – omgerekend in procenten – met circa 3%. Verder gaat de sector werk maken van innovatie.

Duurzame inzetbaarheid
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt voor het stimuleren van opleiding, scholing en loopbaanontwikkeling. Deelname aan de vakopleiding wordt gewaardeerd met een (nog) hoger loon. Met een werkgeverssubsidie geeft de sector een impuls aan bijscholing. En werknemers die een andere draai aan hun loopbaan willen of moeten geven, kunnen daarbij blijven rekenen op ondersteuning.

Regelingen voor de oudere werknemer
Een tweede maatregel om de duurzame inzetbaarheid te vergroten, is het uitbreiden van de regeling die de werknemer in staat stelt op latere leeftijd korter te gaan werken. Dit is de 80/90/100-regeling: 80% werken met 90% loon en een pensioenopbouw van 100%. Tot nu toe gold deze regeling alleen voor werknemers van 57 jaar en ouder met een medische indicatie. In 2022 en 2023 kan iedere werknemer van 61,5 jaar of ouder die al langere tijd in de Afbouw werkt, er gebruik van maken.

De sinds 2021 bestaande zware beroepenregeling biedt bouwplaatswerknemers de mogelijkheid maximaal 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken. Die regeling wordt verbeterd en voortgezet.

Loon en vergoedingen
Het garantieloon voor deelnemers aan de bbl-opleiding op niveau 3 worden m.i.v. 1 januari 2022 verhoogd. Voor alle werknemers stijgen de garantielonen in 2022 en 2023 als volgt:

  • per 1 maart 2022:
  • 21 jaar en ouder 1,4% + € 40 structureel en € 75 eenmalig;
  • 20 jaar of jonger in bbl 2 en 3: 3% structureel.
  • per 1 januari 2023:
  • 21 jaar en ouder 1,5% + € 50 structureel;
  • 20 jaar of jonger in bbl 2 en 3: 3%.

De vergoedingen voor werknemers stijgen in 2022 en 2023 met 3% per jaar.

En verder nog…
Verder hebben cao-partijen onder meer afspraken gemaakt over:

  • een budget van € 250.000 per jaar om innovatie in de sector te bevorderen;
  • een onderzoek naar werkstress in de Afbouw;
  • een lobby om de SER-adviezen over o.m. het beperken van tijdelijke contracten en schijnzelfstandigheid te vertalen in wetgeving, om daar vervolgens cao-afspraken over te maken.

Als de nieuwe cao Afbouw is goedgekeurd kunt u het boekje vinden op www.mijnafbouw.nl.

Download de gratis TBA-app!