070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Technisch Bureau Afbouw

Wij geven deskundig en onafhankelijk technisch advies over stukadoorswerk, gevelisolatiesystemen, vloeren,  terrazzo, wanden en plafonds, bouwen met gipsplaten en blokken, tegelwerk, natuursteen en andere afbouw- werkzaamheden. Naast het geven van technisch advies, ontwikkelen wij ook richtlijnen en ondersteunen wij sociale partners in de afbouw.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons op social media!

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TECHNISCHE DIENSTEN VAN STICHTING TECHNISCH BUREAU AFBOUW (TBA), per 1 januari 2024

 

 1. Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

Diensten: alle door Opdrachtgever verrichte diensten c.q. werkzaamheden die het onderwerp van een Overeenkomst vormen, waaronder een schadediagnose, een kwaliteitscontrole, een vlakheidmeting, een algemeen technisch advies, een stroefheidsmeting, een mondeling advies, een kwaliteitsbewaking (pakket) en een geluidsmeting, met uitzondering van een bindend advies.

Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die Diensten van Opdrachtnemer afneemt of met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst sluit dan wel onderhandelt over de totstandkoming daarvan. Er kunnen meerdere opdrachtgevers partij zijn bij een Overeenkomst.

Opdrachtnemer: Stichting Technisch Bureau Afbouw (TBA), gevestigd te Den Haag.

Overeenkomst: iedere overeenkomst van opdracht die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot stand komt betreffende door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren Diensten, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 1. Toepasselijkheid

2.1    Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever waaronder alle offerteaanvragen, offertes, verrichte werkzaamheden en opdrachtbevestigingen.

2.2    De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3    Wijzigingen c.q. aanvullingen op deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend en gelden uitsluitend voor die betreffende Overeenkomst.

 1. Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

3.1    Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en binden Opdrachtnemer niet.

3.2    Opdrachtnemer zal zijn aanbieding baseren op informatie en gegevens die door Opdrachtgever aan hem zijn verstrekt. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid van deze gegevens.

3.3    Elke aanbieding van Opdrachtnemer is gebaseerd op uitvoering van de Overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.4    Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan Opdrachtgever heeft verzonden, waarbij de datum van de verzending van die bevestiging bepalend is of – indien dit moment eerder is – Opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de opdracht. De bevestiging van de opdracht wordt geacht de Overeenkomst volledig weer te geven, inclusief de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

3.5    Opdrachtnemer heeft het recht om een opdracht van Opdrachtgever zonder opgaaf van redenen te weigeren.

3.6    Een Overeenkomst wordt, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW en ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitgevoerd door Opdrachtnemer en de bij haar werkzame medewerkers. Opdrachtnemer is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.

3.7.   De toepasselijkheid van artikel 7:408 lid 1 BW is uitgesloten.

 1. Verplichtingen Opdrachtgever

4.1    Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer te voorzien van alle informatie waarvan hij moet begrijpen dat deze voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang is en/of die Opdrachtnemer verzoekt en naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal deze informatie tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking stellen aan Opdrachtnemer.

4.2    Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt en/of – indien van toepassing heeft Opdrachtnemer het recht niet met uitvoering van de Overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3    Opdrachtgever zal Opdrachtnemer en/of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde kosteloos de nodige faciliteiten ter beschikking stellen teneinde Opdrachtnemer en/of een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde in staat te stellen de Overeenkomst uit te voeren en zal ervoor zorgdragen dat zijn (eventuele) medewerkers de nodige medewerking verlenen. Opdrachtgever dient daartoe onder meer te zorgen voor het benodigde veilige klim- en steigermateriaal.

4.4    Indien het object waarop de Diensten betrekking hebben zich niet in de macht van Opdrachtgever bevindt en Opdrachtnemer mogelijk niet op de locatie waar het betreffende object zich bevindt, zal worden toegelaten, maakt Opdrachtgever hiervan bij het sluiten van de Overeenkomst melding aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever is gehouden de toegang te regelen en aan de in artikel 4.2 genoemde verplichtingen te voldoen en daarvan melding te doen aan de betrokkenen.

4.5    Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger is verplicht tijdig aanwezig te zijn op de met de Opdrachtnemer afgesproken locatie en tijdstip waar de Overeenkomst wordt uitgevoerd.

4.6    Indien sprake is van een Overeenkomst gesloten met meer dan één Opdrachtgever zijn al deze Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden tot nakoming van alle verplichtingen die op grond van de Overeenkomst op een Opdrachtgever rusten.

4.7    Voor het afstemmen van de datum/termijn van uitvoering van de overeengekomen Diensten zal Opdrachtgever met Opdrachtnemer (werk)afspraken maken, maar deze deadlines gelden niet als fatale termijnen. Indien Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet in staat is om de Diensten op het/de afgesproken tijdstip(pen) te verrichten, zal hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Vervolgens zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever nieuwe vervangende (werk)afspraken maken en is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

4.8    Kosten die ontstaan door het niet kunnen verrichten van de Diensten op de afgesproken datum/tijd wegens (gedeeltelijk) aan Opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden, zullen door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 1. Verplichtingen Opdrachtnemer

5.1    Opdrachtnemer zal bij het verlenen van de Diensten zich inspannen deze naar beste kunnen te verrichten en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die in redelijkheid van Opdrachtnemer kan worden verwacht.

5.2    Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Diensten worden uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel als redelijkerwijs mogelijk in acht waarbij geldt dat Opdrachtnemer uitsluitend aansprakelijk is voor het voldoen aan de in de Overeenkomst opgenomen vereisten.

 1. (Laboratorium)onderzoek en destructieve handeling

6.1    Indien Opdrachtnemer op enig moment tijdens de uitvoering van de Overeenkomst van mening is dat voor het verrichten van de Diensten nader (laboratorium)onderzoek vereist is dan wel een destructieve handeling moet worden verricht vraagt Opdrachtnemer hiervoor de toestemming van Opdrachtgever. De kosten gemoeid met het betreffende onderzoek dan wel de destructieve handeling komen voor rekening van Opdrachtgever.

6.2    Indien Opdrachtgever zijn toestemming voor het verrichten van voornoemd onderzoek dan wel handeling weigert zal Opdrachtnemer dit in zijn rapportage vermelden alsmede de consequenties die het uitblijven van dit onderzoek cq. deze handeling heeft of kan hebben. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor deze consequenties. Een mogelijke consequentie kan zijn dat de Overeenkomst niet verder kan worden uitgevoerd. In dat geval is een vergoeding van de reeds door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden verschuldigd.

6.3    Indien met toestemming van Opdrachtgever door Opdrachtnemer of een door hem ingeschakelde derde een destructieve handeling wordt verricht is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor als gevolg van deze handeling ontstane schade aan het object waarop de destructieve handeling betrekking heeft of aan andere zaken zodat deze schade niet door Opdrachtnemer zal worden hersteld of vergoed.

 1. Externe deskundige

7.1    Indien in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Opdrachtnemer op enig moment een externe deskundige door Opdrachtnemer moet worden ingehuurd vraagt Opdrachtnemer hiervoor toestemming aan Opdrachtgever. De kosten gemoeid met deze externe deskundige komen voor rekening van Opdrachtgever.

7.2    Indien Opdrachtgever geen toestemming verleent voor het inhuren van deze externe deskundige zal Opdrachtnemer dit in zijn rapportage melden en tevens indien mogelijk vermelden welke consequenties dit heeft of kan hebben. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor deze consequenties.

 1. Overmacht

8.1    Indien Opdrachtnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen wegens overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als Opdrachtnemer als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel mocht hebben.

8.2    Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, blijvend of tijdelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden mede gerekend: stakingen, blokkades, vervoersproblemen, oproer, ziekteverzuim, personeelstekort, tekortkomingen van derden, natuurgeweld en maatregelen van enige overheidsinstantie.

8.3    Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht niet in staat is zijn verplichtingen volledig na te komen is hij gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden (ter vrije keuze van Opdrachtnemer), zonder enige aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever.

 1. Klachten en garanties

9.1    Gebreken in de uitvoering van de Diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking en uiterlijk binnen 3 maanden nadat de Diensten zijn verricht schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden gemeld, zulks op straffe van verval van alle rechten van Opdrachtgever in verband met het desbetreffende gebrek.

9.2    Opdrachtgever zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien Opdrachtgever geen medewerking verleent of anderszins onderzoek als gevolg van handelen van Opdrachtgever niet meer mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen en is Opdrachtnemer niet aansprakelijkheid ter zake. Aan het onderzoeken van een klacht kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

9.3    Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer, klaagt over gebreken aan verrichte Diensten, heeft Opdrachtnemer de keuze (indien mogelijk) de niet deugdelijk gebleken Diensten alsnog deugdelijk te (laten) uitvoeren of, (een gedeelte van) het voor de gebrekkige Diensten betaalde bedrag te restitueren aan Opdrachtgever. De Opdrachtgever staan geen andere remedies ter beschikking in verband met een gebrek in de geleverde Diensten, zodat hij onder meer geen recht heeft op verdere (schade) vergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst.

9.4    Indien de klacht van Opdrachtgever ongegrond is, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer, zijn de kosten van het onderzoek van de klacht voor rekening van Opdrachtgever.

9.5    Alle opgaven door Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden van getallen, gegevens en andere aanduidingen van de Diensten zijn met zorg gedaan, maar Opdrachtnemer kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voldoen.

 1. Aansprakelijkheid

10.1  Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk jegens Opdrachtgever in verband met een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien sprake is van een tijdige en gegronde klacht over een gebrek in de Diensten als bedoeld in artikel 9 van deze Voorwaarden en Opdrachtnemer is tot geen verdere (vergoedings-) verplichtingen gehouden dan bepaald in artikel 9.  Opdrachtnemer is op geen andere rechtsgrond, waaronder onrechtmatige daad, jegens Opdrachtgever aansprakelijk.

10.2  Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade (waaronder stagnatieschade) gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen, schade aan zaken, schade aan personen, milieuschade, reputatieschade en adviseurskosten.

10.3  Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat Opdrachtnemer wel voor enige verdere schade aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer per schadeveroorzakende gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak beperkt tot maximaal EUR 10.000 en is de totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer onder een Overeenkomst beperkt tot het lagere van (i) de overeengekomen prijs voor de Diensten die op grond van de Overeenkomst worden verricht en (ii) EUR 50.000.

10.4  Indien Opdrachtnemer een derde heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer voor eventuele fouten van die derde niet aansprakelijk, behoudens voor zover Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer in redelijkheid niet tot een keuze voor die derde had kunnen komen.

10.5  De aansprakelijkheidsbeperkingen in de voorgaande leden van dit artikel 10 blijven buiten toepassing voor zover de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of tot de bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Opdrachtnemer.

10.6  Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst een voor Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien hij nalaat deze vergissing bij Opdrachtnemer te melden, is Opdrachtnemer voor de door de vergissing veroorzaakte schade niet aansprakelijk, behoudens voor zover de schade ook zou ontstaan wanneer Opdrachtgever de vergissing aanstonds zou hebben gemeld.

10.7  De in dit artikel 10 neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, alsmede ten behoeve van werknemers en ondergeschikten van Opdrachtnemer, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is derhalve een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW en wordt jegens iedere derde om niet gemaakt. Opdrachtgever kan het beding niet herroepen.

10.8  Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of tot de bedrijfsleiding behorende ondergeschikten van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever Opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de aan Opdrachtgever geleverde Diensten.

10.9  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie of gegevens. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die toegerekend kan worden aan een ander handelen of nalaten van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde.

 1. Honorarium

11.1  Voor de Diensten is Opdrachtnemer aan Opdrachtgever de overeengekomen honoraria en de eventueel bijkomende kosten verschuldigd. Het verschuldigde honorarium is exclusief BTW en exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden.

11.2  Indien Opdrachtgever aanvullingen of wijzigingen wenst op de Diensten die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst moet verrichten en Opdrachtnemer van oordeel is dat deze diensten daardoor worden verzwaard of uitgebreid, dan is sprake van meerwerk, ook als tussen partijen eerder een vaste prijs was overeengekomen. Indien Opdrachtnemer meent dat er sprake is van meerwerk, zal hij Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en informeren over de gevolgen daarvan voor de prijs en voor de termijn waarbinnen de Diensten door Opdrachtnemer kunnen worden geleverd. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de daaraan verbonden kosten en overige consequenties, tenzij hij onmiddellijk na bedoelde kennisgeving door Opdrachtnemer daartegen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. In geval van een tijdig bezwaar tegen de kostenopgave worden de Diensten volgens Overeenkomst uitgevoerd, Opdrachtnemer kan een verzoek tot het verrichten van meerwerk om welke reden dan ook weigeren.

11.3  Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer onjuiste informatie heeft verschaft is Opdrachtnemer ook na de totstandkoming van de Overeenkomst gerechtigd de prijs te verhogen.

 1. Betalingen

12.1  Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen na factuurdatum aan Opdrachtnemer voldoen tenzij er schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

12.2  Indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

12.3  Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de datum dat hij in verzuim is de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

12.4  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder welke benaming ook, die Opdrachtnemer maakt in verband met het invorderen van zijn vorderingen op Opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De door Opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van veertig euro (€ 40,-) te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

12.5  Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.

12.6  Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht om vooruitbetaling te verlangen dan wel te verlangen dat Opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt alvorens Opdrachtnemer zijn verplichtingen (verder) nakomt.

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

13.1  Alle intellectuele eigendoms- en alle rechten op knowhow met betrekking tot de Diensten berusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de (resultaten) van de Diensten.

13.2  Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de Diensten, alsmede de resultaten daarvan, waaronder mede begrepen, adviezen en rapporten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze Diensten uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst.

13.3  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens inbreuk op hun (intellectuele eigendoms)rechten ter zake van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie.

 1. Vervaltermijn

14.1  Voor zover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en ander bevoegdheden van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. In alle gevallen vervallen voornoemde rechten en andere bevoegdheden na twee jaar na levering van de Diensten.

 1. Overige bepalingen

15.1  Op deze Voorwaarden alsmede op de Overeenkomsten en aanbiedingen van Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2  Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, exclusief zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Den Haag.

15.3  Voor zover enig beding in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing getalen beding.

15.4  Opdrachtnemer is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het door Opdrachtnemer aangekondigde tijdstip. Opdrachtnemer zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

15.5  Voor zover Opdrachtgever een consument is (een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf), zijn de artikelen 8, 9, 10, 12.2, 12.4, 13.3 en 15.2 niet van toepassing en geldt in plaats daarvan de relevante regeling in het Burgerlijk Wetboek.

Download de gratis TBA-app!