070 33 66 500 info@tbafbouw.nl

Technisch Bureau Afbouw

Wij geven deskundig en onafhankelijk technisch advies over stukadoorswerk, gevelisolatiesystemen, vloeren,  terrazzo, wanden en plafonds, bouwen met gipsplaten en blokken, tegelwerk, natuursteen en andere afbouw- werkzaamheden. Naast het geven van technisch advies, ontwikkelen wij ook richtlijnen en ondersteunen wij sociale partners in de afbouw.

Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws?
Volg ons op social media!

Reglement voor bindende adviezen stichting Technisch Bureau Afbouw (per 2 december 2014)

1       Definities

In dit reglement (“Reglement”) wordt verstaan onder:

TBA: stichting Technisch Bureau Afbouw, gevestigd te Den Haag.
Partijen: de natuurlijke- en/of rechtspersonen die  TBA om het uitbrengen van het bindend advies hebben verzocht.
Bindend adviseur: de persoon die door TBA met het uitbrengen van het bindend advies is belast.
Bindend advies: de vaststelling van de verplichtingen die voortvloeien uit de eerder tussen partijen gesloten overeenkomst(en).

2       Toepasselijkheid

2.1    Het reglement is van toepassing op alle bindende adviezen die door TBA worden gegeven.

3       Bevoegdheid

3.1    TBA is bevoegd een geschil te behandelen, indien en voor zover partijen zijn overeengekomen zich aan het bindend advies van de bindend adviseur te onderwerpen.

3.2    TBA neemt geen geschil in behandeling wanneer de opdrachtgever een consument (een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) is en de afhandeling van het geschil is voorbehouden aan de Geschillencommissie Afbouw.

3.3    TBA neemt geen geschil in behandeling indien het geschil gaat over de niet-betaling van een factuur en daaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt.

3.4    TBA neemt geen geschil in behandeling waarover reeds bij de rechter een procedure aanhangig is gemaakt of waarin de rechter reeds een uitspraak over de inhoud heeft gedaan, dan wel reeds eerder een bindend advies is uitgebracht door TBA of door anderen.

3.5    TBA neemt geen geschil in behandeling indien het reeds eerder op verzoek van één van de partijen een schadediagnose of kwaliteitscontrole heeft uitgebracht met daarin een oordeel over het werk.

3.6    Alle aanbiedingen voor bindende adviezen door TBA zijn vrijblijvend.

3.7    TBA zal zijn aanbieding baseren op informatie en gegevens die door partijen aan haar zijn verstrekt. TBA mag uitgaan van de juistheid van deze gegevens.

3.8    TBA stelt partijen schriftelijk in kennis van het in behandeling nemen van een verzoek om het uitbrengen van het bindend advies.

3.9    TBA heeft het recht om een verzoek van partijen voor het geven van een bindend advies zonder opgaaf van redenen te weigeren.

4       Verplichtingen partijen

4.1    Partijen zijn verplicht de bindend adviseur te voorzien van alle informatie waarvan zij moeten begrijpen dat deze voor het bindend advies van belang is en/of die de bindend adviseur naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct opstellen van het bindend advies. Partijen zullen deze informatie tijdig en in de gewenste vorm ter beschikking stellen aan de bindend adviseur.

4.2    Partijen zullen de bindend adviseur en/of de door de bindend adviseur ingeschakelde derde kosteloos de nodige faciliteiten ter beschikking stellen teneinde de bindend adviseur in staat te stellen het bindend advies op te stellen en zullen ervoor zorg dragen dat zijn (eventuele) medewerkers de nodige medewerking verlenen. Partijen dienen daartoe onder meer te zorgen voor het benodigde veilige klim- en steigermateriaal.

4.3    Indien het object waarop het bindend advies betrekking heeft zich niet in de macht van één van de partijen bevinden en de bindend adviseur te vrezen heeft dat hij niet zelf op de locatie waar het betreffende object zich bevindt, zal worden toegelaten, maken partijen hiervan tijdig melding aan de bindend adviseur. Partijen zijn gehouden de toegang te regelen en  daarvan melding te doen aan de betrokkenen.

4.4    Partijen of diens vertegenwoordigers dienen verplicht tijdig aanwezig te zijn op de door de bindend adviseur aangewezen locatie.

5       Verplichtingen bindend adviseur

5.1    De bindend adviseur heeft tot taak geschillen tussen partijen te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van tussen partijen afgesloten overeenkomsten. Hij doet dit door in een dergelijk geschil een bindend advies uit te brengen of door een schikking tussen partijen te bevorderen.

5.2    De bindend adviseur zal bij het verlenen van zijn diensten zich inspannen deze naar beste kunnen te verrichten en zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de bindend adviseur kan worden verwacht.

5.3    De bindend adviseur zal op basis van zijn waarnemingen en de aan hem verschafte informatie en bescheiden een Bindend advies opstellen en zal dit advies ter beschikking stellen aan partijen.

5.4    De bindend adviseur is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle de partijen betreffende gegevens die hen bij de behandeling van het geschil ter kennis zijn gekomen.

6       De behandeling van geschillen

6.1    Partijen hebben het recht zich bij de behandeling van een geschil door derden te laten bijstaan of vertegenwoordigen.

6.2    Het geschil dient aan de bindend adviseur te worden voorgelegd door middel van een door TBA te verstrekken en door de partijen in te vullen en door de partijen te ondertekenen formulier.

6.3    Indien de bindend adviseur dit nodig acht of indien één partij of meerdere partijen hiertoe de wens te kennen geeft of geven, worden partijen opgeroepen teneinde mondeling te worden gehoord. De bindend adviseur stelt plaats, dag en uur vast en stelt partijen daarvan op de hoogte. De hoorzitting vindt in principe plaats op de locatie waar zich het object bevindt waarop het geschil betrekking heeft.

6.4    De bindend adviseur kan partijen op hun verzoek toestaan getuigen of deskundigen mee te nemen en door haar te doen horen. De namen en adressen dienen uiterlijk één dag voor de zitting aan de bindend adviseur te zijn opgegeven.

6.5    De bindend adviseur kan besluiten de behandeling van een geschil niet voort te zetten, indien het object waarop het geschil betrekking heeft zich niet in Nederland bevindt of de partij die het object onder zich heeft het onderzoek weigert of anderszins onderzoek van het object naar het oordeel van de bindend adviseur niet mogelijk is.

7       (Laboratorium)onderzoek en destructieve handeling

7.1    Indien de bindend adviseur van mening is dat voor het uitbrengen van het bindend advies nader (laboratorium)onderzoek vereist is dan wel een destructieve handeling moet worden verricht vraagt de bindend adviseur hiervoor de toestemming van partijen. De kosten gemoeid met het betreffende onderzoek dan wel de destructieve handeling komen voor rekening van partijen.

7.2    Indien partijen toestemming voor het verrichten van voornoemd onderzoek dan wel destructieve handeling weigeren zal de bindend adviseur dit in bindend advies vermelden, alsmede de consequenties die het uitblijven van dit onderzoek c.q. deze handeling heeft of kan hebben.

7.3    Indien met toestemming van partijen door de bindend adviseur of een door hem ingeschakelde derde een destructieve handeling wordt verricht zal de schade die als gevolg van deze handeling ontstaat aan het object waarop de destructieve handeling betrekking heeft niet door de bindend adviseur of TBA worden hersteld of vergoed.

8       Externe deskundige

8.1    Indien in dit verband met het uitbrengen van het bindend advies een externe deskundige door TBA moet worden ingehuurd vraagt de bindend adviseur hiervoor toestemming aan partijen. De kosten gemoeid met deze externe deskundige komen voor rekening van partijen.

8.2    Indien partijen geen toestemming verlenen voor het inhuren van deze externe deskundige zal de bindend adviseur dit in zijn bindend advies melden en tevens indien mogelijk vermelden welke consequenties dit heeft of kan hebben.

8.3    De bindend adviseur verstrekt een afschrift van het deskundigenrapport aan partijen, die daarop binnen twee weken schriftelijk bij de bindend adviseur kunnen reageren. De bindend adviseur kan de termijn van twee weken bekorten of verlengen.

9       Het bindend advies

9.1    De bindend adviseur brengt het bindend advies naar redelijkheid en billijkheid uit, met inachtneming van de tussen partijen gesloten overeenkomst(en) en de daarvan deel uitmakende voorwaarden.

9.2    Het bindend advies bevat in elk geval:
a.   de naam van de bindend adviseur;
b.   de namen en woon-, c.q. vestigingsplaatsen van partijen;
c.   de dagtekening van het bindend advies;
d.   de omschrijving van het geschil zoals vermeld op het in artikel 6.2 genoemde formulier;
e.   de motivering van het uitgebrachte bindend advies en de daarin opgenomen verbindende verplichtingen.

9.3    De bindend adviseur kan in het bindend advies voorts de volgende, voor partijen, bindende verplichtingen, opnemen:
*     een door één of meer partijen te betalen (schade)vergoeding vaststellen;
*     een betalingsverplichting vaststellen;
*     aan één of meer partijen nakoming opleggen van de overeenkomst;
*     de overeenkomst(en) ontbinden of de partij-ontbinding bevestigen;
*     één of meer partijen de ondernemer opdragen de geleverde zaak te vervangen door een soortgelijke zaak;
*     aan één of meer van partijen herstelwerkzaamheden opdragen;
*     één of meer van partijen de bevoegdheid geven voor rekening van de andere partij(en) herstelwerkzaamheden door een derde te laten uitvoeren;
alsmede iedere andere beslissing, die zij redelijk en billijk acht ter beëindiging van het geschil.

9.4    Het door de bindend adviseur uitgebrachte en ondertekende bindend advies wordt per post of e-mail gelijktijdig aan partijen verzonden.

10     Schikking

10.1  Indien de partijen bij de mondelinge behandeling tot een schikking komen, legt de bindend adviseur dat schriftelijk vast en laat de schikking door partijen ondertekenen. De bindend adviseur verstuurt per post of e-mail een kopie van de schikking aan partijen.

11     Aansprakelijkheid

11.1  TBA en/of de bindend adviseur is/zijn niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van (werkzaamheden verricht in het kader van) het gegeven bindend advies.

12     Honorarium

12.1  Voor het geven van het bindend advies zal TBA partijen de overeengekomen honoraria en de eventueel bijkomende kosten in rekening brengen. Het honorarium van TBA is exclusief onkosten en declaraties van ingeschakelde derden. 

13     Betalingen

13.1  Het afgesproken honorarium en de eventuele bijkomende kosten worden bij ieder partij die om het uitbrengen van het bindend advies heeft verzocht pro rato in rekening gebracht. Iedere partij is hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het volledige honorarium en eventuele bijkomstige kosten.

13.2  De door partijen ter zake van de behandeling van het bindend advies gemaakte kosten zijn voor hun eigen rekening, tenzij de bindend adviseur is zijn bindend advies anders bepaalt.

13.3 Het honorarium en de eventueel bijkomende kosten dienen binnen twee weken na factuurdatum aan TBA te zijn voldaan.

13.4  TBA heeft te allen tijde het recht om vooruitbetaling te verlangen dan wel te verlangen dat partijen een deugdelijke zekerheid stellen alvorens TBA zijn verplichtingen (verder) nakomt.

13.5  Indien de partij(en) niet binnen de gestelde termijn heeft/hebben betaald, wordt/worden deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn.

13.6  Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is/zijn partij(en) vanaf de datum dat hij/zij in verzuim is/zijn de wettelijke (handels)rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

13.7  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, onder welke benaming ook, die TBA maakt in verband met het invorderen van zijn vorderingen op partijen, komen voor rekening  van de partij(en). De door partij(en) te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste vijftien procent (15%) van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van veertig euro (€  40,-) te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

13.8  Alle aan partij(en) in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan.

14     Slotbepalingen

14.1  Vernietiging van het bindend advies van de bindend adviseur kan uitsluitend plaatsvinden door het ter toetsing voor te  leggen aan de gewone rechter binnen twee maanden na de verzending van het bindend advies aan partijen. De rechter zal   het bindend advies vernietigen, indien het bindend advies in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Door niet binnen voornoemde termijn het bindend advies aan de gewone rechter ter toetsing voor te leggen, wordt het bindend advies onaantastbaar.

14.2  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bindend adviseur, met inachtneming van eisen van redelijkheid en billijkheid.

Download de gratis TBA-app!